In het afgelopen half jaar zijn de vier thematafels ‘Verkeer, groen en openbare ruimte’, ‘Voorzieningen’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Wonen en versterken’ elk een of meerdere keren bij elkaar gekomen voor een nadere verkenning van knelpunten, oplossingsmogelijkheden, wensen en kansen. Op deze avond hebben de thematafels elkaar bijgepraat als basis voor de volgende stap, namelijk het met elkaar ontwikkelen van een verhaallijn voor Ten Post.

Wat is een verhaallijn en wat doe je daarmee?
De verhaallijn is een beschrijving van wat Ten Post voor dorp wil en kan zijn. Het wordt opgebouwd rond de kenmerken en kwaliteiten die door het dorp zelf als meest typerend en waardevol worden ervaren en de richting waarin dorpsbewoners wensen dat het dorp zich ontwikkelt. Het biedt bouwstenen voor de dorpsvernieuwing. Ruimtelijke keuzes, bijvoorbeeld voor verkeer en openbaar groen, en sociale keuzes, bijvoorbeeld voor voorzieningen, laten zich vanuit de verhaallijn goed verklaren. Ze vloeien min of meer logisch uit de verhaallijn én uit elkaar voort. Bij twijfel rondom toekomstige keuzes kan de verhaallijn uitkomst of ondersteuning bieden: wat past het beste bij ons dorp? Een verhaallijn verbindt bovendien al die verschillende keuzes met elkaar. De verhaallijn is niet bedoeld als ‘de waarheid’, maar als gedachtegang.

Het adviesteam heeft drie mogelijke ‘kapstokken’ voor een verhaallijn ontwikkeld:

  • Eigen kracht
  • Vernieuw-de buurt
  • Ten Post aan het Damsterdiep

Hier hoeft niet uit te worden gekozen. En het is ook niet zo dat je ze van elkaar kunt onderscheiden naar prijskaartje. Het zijn eerste ideeën, ‘praatplaten’. De uiteindelijke verhaallijn kan een collage zijn van deze drie. Ze laten zien dat vaste bouwstenen in elke verhaallijn weer een iets andere uitwerking kunnen krijgen, dat voor hetzelfde vraagstuk verschillende uitwerkingsvarianten mogelijk zijn. Het allerbelangrijkst: dat het dorp en de thematafels zich in de uiteindelijke verhaallijn herkennen.

Wat betreft de bouwstenen voor de verhaallijnen die nu in het schema zijn ondergebracht: alle thema’s die in de Dorpsvisie 2016 en de Dorpsagenda 2018 zijn benoemd, zitten erin. Hierbij de presentatie van de Thematafels Ten Post. De oogst van de thematafels moet nog in de kolommen worden verwerkt. De input vanuit het dorp is gekoppeld aan het Coalitieakkoord van de gemeente Groningen. Er is ook sprake van sterke samenhang. De ambities zijn in het Coalitieakkoord wellicht wat anders geformuleerd dan in de Dorpsvisie of de Dorpsagenda, maar de gedachte erachter is vaak gelijk. Er zijn onderdelen – zoals verduurzaming – die sowieso door moeten gaan.

Vervolg
In een aantal bijeenkomsten stelt het adviesteam samen met de dorpstafel en de thematafels een concept-verhaallijn voor Ten Post op. Deze verhaallijn met bouwstenen voor de dorpsvernieuwing wordt op de dorpsmiddag in juni (we koersen op zaterdag 29 juni) aan het dorp gepresenteerd.