Vanaf maandag 4 november vindt er twee weken lang een archeologisch onderzoek plaats in de Nije Buurt in Ten Post. Omdat er in het kader van de versterkingsopgave sloop- en nieuwbouw plaatsvindt in de Nije Buurt en ook de openbare ruimte heringericht wordt, moet vooraf archeologisch onderzoek plaatsvinden.

De archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Groningen geeft voor de Nije Buurt een hoge archeologische verwachting. Hiervoor geldt dat onderzoek moet worden uitgevoerd bij ingrepen in de grond groter dan 200 m². Dit onderzoek is nodig omdat de voorgenomen bodemingrepen eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied kunnen verstoren. Het onderzoek vindt plaats door middel van boringen in de grond.
Boringen vinden zowel in de openbare ruimte plaats als hier en daar in tuinen, om goed zicht te krijgen op eventuele archeologische waarden.

Archeologische verwachting
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen binnen het plangebied mogelijk (wierde)resten uit de (vroege en late) middeleeuwen en nieuwe tijd worden verwacht. Eventuele resten uit oudere perioden (vanaf de ijzertijd) zijn eveneens niet uit te sluiten.

Onderzoeksvragen
Hoe ziet de bodemopbouw van het plangebied eruit; in welke mate is deze verstoord?
Bevinden zich wierdelagen en of oeverwallen binnen het te onderzoeken gebied?
Wat is de archeologische waarde van het te onderzoeken gebied?
Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, waar en in welke vorm?

Fasering en planning
Fase 1: voorbereiding: 2 dagen
Fase 2: veldonderzoek: circa 2 weken met start op maandag 4 november.
Fase 3: rapportage: circa 2 weken

Product en oplevering
De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd in de vorm van een rapport. Tevens bevat de rapportage aanbevelingen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. Het rapport wordt voorzien van relevante afbeeldingen en kaarten, waaronder een overzichtskaart met de begrenzing van het plangebied en de resultaten van het archeologisch onderzoek. Op deze kaart wordt aangegeven waar er eventueel archeologische resten aanwezig kunnen zijn en dus vervolgonderzoek noodzakelijk is.